The Teacher Club is an initiative developed by Fellows throughout three districts of Tay Ninh (Duong Minh Chau, Hoa Thanh, Tan Chau) in response to the needs of local teachers. Besides formal training courses provided by the Ministry of Education and Training, they are strongly interested in a non-traditional platform to stay connected to each other and take care of their emotional life.

Moreover, this is an English club for all teachers in Duong Minh Chau District with the purpose of fostering a friendly environment to communicate, share and develop their language as well as teaching skills. With a high proportion of young English teachers, this Club really suits the needs of professional development for local teachers.

The Teacher Club in Hoa Thanh is served as a cozy platform for local teachers. The Club was more of a space for building a stronger connection and sharing values in education because the majority of them have over 10 years of experience as a teacher.

Direct beneficiaries: more than 130 people including 90 teachers and school leaders.

TIẾNG VIỆT:

Câu lạc bộ giáo viên là một sáng kiến được phát triển bởi các Fellow trên ba huyện Tây Ninh (Dương Minh Châu, Hòa Thành, Tân Châu) để đáp ứng nhu cầu về tinh thần của giáo viên địa phương. Bên cạnh các khóa đào tạo chính thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, họ rất quan tâm đến một nền tảng phi truyền thống để kết nối với nhau và chăm sóc đời sống tình cảm của họ.

Hơn nữa, đây là một CLB tiếng Anh dành cho tất cả giáo viên ở quận Dương Minh Châu với mục đích bồi dưỡng môi trường thân thiện để giao tiếp, chia sẻ và phát triển ngôn ngữ cũng như kỹ năng giảng dạy. Với tỷ lệ cao giáo viên tiếng Anh trẻ, Câu lạc bộ này rất phù hợp với nhu cầu phát triển chuyên môn cho giáo viên địa phương.

Câu lạc bộ giáo viên ở Hòa Thành được phục vụ như một nền tảng ấm cúng cho giáo viên địa phương, là một không gian để xây dựng một kết nối mạnh mẽ hơn và chia sẻ các giá trị trong giáo dục bởi vì phần lớn trong số họ có hơn 10 năm kinh nghiệm làm giáo viên.

Tác động trực tiếp: hơn 130 giáo viên bao gồm 90 giáo viên và lãnh đạo nhà trường.