STEM Fair is a playground for 100 students to explore, experience and practice STEM knowledge that they have learned so far. To empower student leaders, we encouraged and mentored 14 secondary students, who are participating in STEM extracurricular class of TFV, and a group of secondary students from Ho Chi Minh City to take the lead in organizing the STEM Fair. The fair would not be successful without the support from our sponsors – Lavifood – and the companion of the STEM Ambassador Project. The aim was to create opportunities for students to spread their own spirit and experience of STEM in real life than to inspire other students in Tay Ninh Province.

Direct beneficiaries: 124 students from STEM classes (grade 7-8, and 50 students in Mac Dinh Chi school, 20 students grade 6-9 from Ho Chi Minh) district leaders, specialists of Education and Training departments and local teachers from 14 secondary schools across 4 districts: Hoà Thành, Tân Châu, Bến Cầu and Tân Biên

Tiếng Việt:

STEM Fair (Ngày hội STEM) là sân chơi cho 100 học sinh khám phá, trải nghiệm và thực hành kiến thức STEM mà các em đã được học. Để trao quyền lãnh đạo cho các học sinh, chúng tôi khuyến khích và cố vấn cho 14 học sinh trung học đang tham gia lớp học ngoại khóa STEM của TFV và một nhóm học sinh trung học từ Thành phố Hồ Chí Minh đi đầu trong việc tổ chức Ngày Hội STEM. Ngày Hội sẽ không thành công nếu không có sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ của chúng tôi – Lavifood – và bạn đồng hành của Dự án Đại sứ STEM. Mục đích là tạo cơ hội cho sinh viên truyền bá tinh thần và kinh nghiệm về STEM của họ trong cuộc sống thực hơn là truyền cảm hứng cho các sinh viên khác ở tỉnh Tây Ninh.

Tác động trực tiếp: 124 học sinh từ các lớp STEM (lớp 7-8, và 50 học sinh ở trường Mạc Đình Chi, 20 học sinh lớp 6-9 từ Hồ Chí Minh), các chuyên gia của phòng Giáo dục và Đào tạo và giáo viên địa phương từ 14 trường trung học trên 4 huyện: Hòa Thành, Tân Châu, Bến Cầu và Tân Biên.

Photos of Bau Nang’s Junior High STEM Fair last April: