1.Mục đích:

– Tổng kết chuỗi hội thảo “Hành trình 70 ngày hiểu con yêu”, tạo nền tảng để xây dựng nhóm cộng đồng các ba mẹ quan tâm tới vấn đề nuôi dạy con

– Kiến tạo một không gian kết nối các thành viên trong gia đình với nhau

  1. Thời gian
    01/06, từ 17:00 – 21:00
  2. Địa điểm

Trung tâm văn hoá Cà Na, Hòa Thành, Tây Ninh

  1. Hoạt động chính

Ngày hội gia đình được thiết kế thành một cuộc phiêu lưu và khám phá của cả gia đình với hoạt động sân khấu có hoạt động giải trí và các chia sẻ của diễn giả về nuôi dạy con. Ngoài ra, ngày hội còn là chuỗi 20 các trạm trải nghiệm bao gồm 10 trạm giáo dục, 2 trạm sức khỏe, 4 trạm kết nối gia đình và 4 trạm trải nghiệm ngành nghề.

  1. Số lượng người tham gia sự kiện: 1200

——————————————————————————

Family Day

 

  1. Aims

A wrap-up event of talk show series “70 days journey to understand your child”, foundation for a parenting community based in Tay Ninh

A space to foster relationship among family members

  1. Time

1st June, 17:00-21:00

  1. Location

Cana Recreation Centre, Hoa Thanh, Tay Ninh

  1. Main activities

-Recreation activities and sharing talks on parenting

-20 booths: 10 booths on education, 2 booths on health, 4 booths on family connection, 4 booths on job experiencing

5. Attendee: 1200 people