Kiu mấy bạn ấy về nhà viết một bài giới thiệu về trường mình để lên cùng thuyết trình cho cả lớp nghe.
Hôm sau mấy bạn ấy cầm lên cho mình xem 3 tờ giấy, mỗi tờ là bản phân công chi tiết lời giới thiệu của từng bạn – câu nào cả 3 bạn cùng nói, câu nào từng bạn nói riêng,..
Xong 3 bạn ấy đứng nói thử cho mình nghe luôn.
Giờ mới biết các bạn ấy làm việc còn chuyên nghiệp hơn cả mình ))

Kiu mấy bạn ấy về nhà viết một bài giới thiệu về trường mình để lên cùng thuyết trình cho cả lớp nghe.Hôm sau mấy bạn ấy cầm lên cho mình xem 3 tờ giấy, mỗi tờ là bản phân công chi tiết lời giới thiệu của từng bạn – câu nào cả 3 bạn cùng nói, câu nào từng bạn nói riêng,.. Xong 3 bạn ấy đứng nói thử cho mình nghe luôn.Giờ mới biết các bạn ấy làm việc còn chuyên nghiệp hơn cả mình :)))#grade3 #teamwork #mykids #love

Posted by Đinh Huyền Trang on Tuesday, December 5, 2017

#grade3 #teamwork #mykids #love

Đinh Huyền Trang – Fellow cảu Teach For Vietam