Fellow khóa 1 (2017-2019) đã có một lễ tổng kết ghi dấu ấn cho một hành trình hai năm học yêu con người và văn hoá Tây Ninh, học thương học trò, học hiểu các thầy cô giáo, học phát triển cộng đồng,.. Đây cũng là buổi lễ có sự tham dự của các Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh , Ban cố vấn để cùng hiểu hơn về định hướng của Teach For Vietnam trong giai đoạn tiếp theo. 

Trong 2 năm qua, Teach for Vietnam đã đồng hành 527 giáo viên; hỗ trợ 31.964 học sinh thông qua các lớp học ngoại khoá, chính khoá và các dự án cộng đồng. Qua kết quả giảng dạy và hướng dẫn, 71% lớp học có điểm số tiếng Anh của các em đã tiến bộ; 90% Ban giám hiệu và 87% các giáo viên hài lòng về chương trình. 

English:

Fellows Batch 1 (2017-2019) had an unforgettable closing ceremony concluding a two-year journey of loving Tay Ninh people and culture, of loving students, of understanding local teachers, of developing communities… This was a formal ceremony for Tay Ninh’s government officials and the Consulting Board to provide a vision of Teach For Vietnam’s orientation during the next period of Fellowship.

For the last two years, Teach For Vietnam has directly impacted 527 local teachers, supported 31.964 students through curricular classes, extra-curricular classes, and community projects. According to the results of teaching and instructing, 71% of classes had students achieving better English scores, 90% of school managing boards and 87% of local teachers were satisfied with the program.