Bus For Change – Hành Trình Đồng Kiến Tạo là một chương trình tập huấn STEM và Tiếng Anh tích hợp tư duy giải quyết vấn đề địa phương được bắt đầu từ huyện Tân Châu (Tây Ninh) từ ngày 17/6/2019 và lan rộng tới Bến Tre & Quảng Nam đến hết ngày 12/7/2019.

Nhằm mục đích tạo hệ sinh thái giáo dục bền vững, Bus For Change sẽ hình thành cộng đồng Đại sứ Đồng kiến tạo từ chính lực lượng giáo viên và học sinh ở mỗi nơi đi qua, góp phần hình thành đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai, có khả năng hiểu và giải quyết vấn đề địa phương. Bên cạnh đó, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo trong dạy – học của cộng đồng giáo viên – học sinh địa phương, đặc biệt hướng tới việc áp dụng giáo dục STEM, tư duy kiến tạo và các phương pháp dạy – học tiếng Anh mới.

Để đạt mục tiêu trên, đội ngũ Bus For Change đã:

 • Làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở, phòng giáo dục và nhóm Đại sứ
 • Tìm nguồn lực (tài chính, chuyên môn..), giúp giáo viên kết nối 
 • Hỗ trợ việc kết nối trong cộng đồng Đại sứ là các giáo viên liên trường và hỗ trợ kết nối đại sứ với chính quyền
 • Thực hiện các chương trình tập huấn trực tiếp tại địa phương:
  • theo nhu cầu của giáo viên địa phương
  • theo đề xuất của TFV để bổ sung năng lực cho giáo viên: coding, lập trình… 
 • Tư vấn và thảo luận cùng nhóm Đại sứ qua các kênh làm việc online
 • Xây dựng nền tảng online: có các khóa học cho giáo viên, kho lưu trữ tài liệu
 • Hạ tầng: phòng STEM, vườn rau, tủ sách …

Hành trình đã bắt đầu với 15 Fellows, thu hút được hơn 540 học sinh, giáo viên & lãnh đạo địa phương và kết thúc với rất nhiều hoạt động trải nghiệm STEM thú vị cho cả thầy cô lẫn học sinh tại mỗi tỉnh mà BFC đi qua.

Teach For Vietnam rất trân trọng sự tài trợ của ExxonMobil Vietnam cho Hành Trình Đồng Kiến Tạo tại Quảng Nam. Cảm ơn sự đồng hành của quý tổ chức.

English:

Bus For Change – Co-creating Journey is a training program of STEM, English and problem solving thinking integrated. It departed from Tan Chau, Tay Ninh from June 17th, 2019 and expanded to Ben Tre and Quang Nam through July 12th, 2019.

With a purpose of creating a sustainable education ecosystem, Bus For Change will form a community of Co-creating Ambassadors, which includes local teachers and students.  They contribute to form high-quality human resources in the future who are capable of understanding and solving local issues. Furthermore, it applies STEM education, design thinking and new methods of English teaching and learning.

To reach that goal, the team of Bus For Change has:

+ Directly worked with government officials of BOET, DOET and Ambassadors.

+ Provided resources (financial, professional) to connect with teachers

+ Assisted connection within Ambassador Community who are inter-school teachers and connect between ambassadors and authorities

+ Undergone directly training programs in localities: in accordance with local teachers’ demands, TFV’s proposals to improve teachers’ competency: coding, programing…

+ Worked in consultation with ambassadors via online working channels

+ Set up online foundation: online courses for teachers, online channels for storing materials

+ Built infrastructure: STEM lab, vegetable gardens, bookcases

Impact: 15 Fellows attracting well over 540 students, teachers and local authorities and ended with a lot of interesting hands-on experience in STEM for both teachers and students from the regions where BFC has passed by.

Teach For Vietnam greatly appreciated ExxonMobil Vietnam’s sponsorship for Co-creating Journey in Quang Nam.